Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadlinkach

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadlinkach zwana dalej „Biblioteką” została utworzona jako samorządowa instytucja kultury Uchwałą Rady Gminy Nr V/29/2003 z dnia 18 marca 2003 roku

§ 2

Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki jest:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz. 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984)
 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późn.zm.)
 3. Niniejszy statut.

§ 3

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Sadlinki, a terenem jej działalności Gmina Sadlinki w Województwie Pomorskim.

§ 4

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Sadlinki.
 2. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy.
 3. Biblioteka jest instytucja kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury gminy i posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Sadlinki.

§ 6

Biblioteka używa pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku nazwę miejscowości Sadlinki, a w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

II. Cele i zadania Biblioteki
§ 7

 1. Biblioteka jest główna publiczną biblioteką gminy.
 2. Celami Biblioteki są:
  • Zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców gminy;
  • Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy;
  • Upowszechnianie wiedzy i nauki;
  • Rozwój kultury, a w szczególności zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu;

§ 8

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
 2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
 3. Organizacja form pracy z czytelnikiem, służącym popularyzowaniu i upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
 4. Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.
 5. Prowadzenie i aktualizacja danych statystycznych dla sporządzania rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek, w zakresie działania biblioteki w gminie.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 9

 1. Na czele biblioteki stoi Kierownik, który zarządza biblioteką i reprezentuje ja na zewnątrz.
 2. Kierownika biblioteki zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Sadlinki.

§ 10

 1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni wg potrzeb i możliwości finansowych pracownicy służby bibliotecznej i obsługi.
 2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia kierownik  Biblioteki.

§ 11

Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

§ 12

Wynagrodzenie kierownika i pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa, obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§ 13

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 14

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez kierownika Biblioteki.

§ 15

 1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków.
 2. Działalność Biblioteki jest finansowana:
 • z budżetu gminy,
 • z dochodów własnych
 • z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych
 • z innych źródeł.

§ 16

Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.


 

Nowości Książkowe

Współpracujemy

Licznik odwiedzin 10848