REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADLINKACH
§ 1
1.      Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszyscy obywatele.
2.      Przy zapisie zgłaszający się:
1.okazuje dokument tożsamości,
2.wypełnia kartę zapisu i podpisem zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu,
3. Zakupuje kartę czytelnika.
3.      Czytelnik jest zobowiązany poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.
4.      Czytelnicy do 16 roku życia mogą się zapisywać do biblioteki za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
5.      Dane osobowe czytelnika wykorzystywane są tylko do celów bibliotecznych (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych)
6.      Czytelnik powinien powstrzymywać się od korzystania z wypożyczalni w czasie, gdy w jego domu panuje choroba zakaźna.
7.      W wypożyczalni obowiązuje zakaz:
1.palenia tytoniu,
2.głośnych rozmów,
3.przestawiania książek na półkach,
4.używania telefonów komórkowych.
§ 2
1.      Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
2.      Kaucję pobiera się w następujących przypadkach:
1. Przy wypożyczeniach szczególnie cennych lub rzadkich pozycji księgozbioru.
3.      Za przetrzymywanie materiałów wypożyczonych za kaucją pobiera się karę w wys. 1zł za każdy dzień zwłoki.
4.      Nie odebrana kaucja przechodzi na konto biblioteki po upływie 1 roku od momentu zaprzestania korzystania z wypożyczalni.
§ 3
1.      Czytelnik korzystający ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadlinkach zobowiązany jest do zakupu karty czytelnika.
2.      Wysokość aktualnej opłaty za zakup karty podawana jest do wiadomości czytelników.
3.       W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty czytelnik jest zobowiązany do zakupu kolejnej karty – jej koszt wynosi 5 zł.
§ 4
1.      Zbiory biblioteczne wypożycza się na okres nie przekraczający 30 dni.
2.      W przypadku pozycji szczególnie poszukiwanych bibliotekarz może zmienić termin zwrotu i skrócić go do 14 dni.
3.      Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej pozycji, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4.     Limit pozycji (książek, audiobooków, i in. materiałów bibliotecznych) wynosi łącznie 10 egzemplarzy dla czytelników dorosłych. Natomiast dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą wypożyczyć 2 egzemplarze.
§ 5
1.      W przypadku przetrzymywania wypożyczonych materiałów biblioteka pobiera karę od czytelnika w wysokości:
1.     4 PLN za przetrzymywanie 1 pozycji przez 1 miesiąc,
2.     0,10 PLN za przetrzymywany egzemplarz zbioru za każdy dzień zwłoki
2.   Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych w chwili ich wypożyczenia a zauważone szkody zgłosić bibliotekarzowi.
3.   Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada czytelnik.
4.   W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do:
1. odkupienia takiej samej pozycji,
2. czytelnik może również zapłacić za zagubioną pozycję (sumę ustala bibliotekarz na podstawie ceny książki, roku jej wydania),
5.   Za zagubienie lub zniszczenie jednego z tomów dzieła wielotomowego (książki lub płyty) pobiera się należność za całe dzieło.
6.   Za wpłaconą należność czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
7.   W szczególnych przypadkach biblioteka może odstąpić od egzekwowania kary regulaminowej.
§ 6
1.      Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować zbiory biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.Książki zarezerwowane czytelnik powinien odebrać w ciągu 4 dni od daty otrzymania informacji o ich dostępie.
2.      W razie braku poszukiwanych zbiorów czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana pozycja.
3.      Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
§ 7
1.      Jeżeli czytelnik przetrzymuje wypożyczone materiały biblioteczne lub uchyla się od uiszczenia stosownych opłat biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
2.      Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu może być czasowo – w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe – pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
3.      Czytelnik może zgłaszać swoje uwagi do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadlinkach.
§ 8
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

Nowości Książkowe

Współpracujemy

Licznik odwiedzin 10848